گاهی وسوسه می شم اینجا دوباره بنویسم.

نظر شما چیه؟