این روزها من خیلی متفاوتم .
البته ظاهرا.


دیگه کمتر شیطونی می کنم و خیلی کمتر می نویسم. مشکلات هم که کم وبیش هست. ولی نگاه من خیلی عوض شده.

اولین چیز که اینه که سیب مهریه اش رو به من بخشید. همین موجب کلی تغییر در رفتار من شد.

من دیگه خیلی توجیهی برای شیطنت ندارم. لذا شیطنتم رو کم کردم.

یه خورده هم بهتر شدم. البته سیب هنوز منو قبول نداره. ولی خودم می دونم که بهتر شدم. فعلا همین